Keresés
Megnevezés
Terv azonosító
Tervező azonosító
Tervkategória
Általános Szerződéses Feltételek

www.planstore.eu

Általános Szerződési Feltételek


Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.planstore.eu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://planstore.hu/aszf és letölthető az alábbi linkről: http://planstore.hu/aszf.pdf


1.    SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Planstore Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A szolgáltató székhelye: 6000 Kecskemét, Kosztolányi Dezső utca 10.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@planstore.eu, office@planstore.eu
Cégjegyzékszáma: 03 09 125111
Adószáma: 24096393-2-03
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: +36 70 3655883
Adatvédelmi nyilvántartási száma:  NAIH-78525/2014.
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

IntroWeb Kft.
6724 Szeged, Gelei u. 5.
+36 20 414 2574
porta@introweb.hu


2.    DEFINÍCIÓK


Szolgáltató: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást (webhop üzemeltetést) végző jogi személy.

Felhasználó: minden olyan személy, aki, vagy amely megtekinti a weboldalt, beleértve az elektronikus szerződést megkötő (azaz a webshopban vásárló) és a terveket megvásárlásra felkínáló (Tervező) személyeket is. A Tervezőkre külön szabályok vonatkoznak.3.    ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

3.1.    A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.  A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3.2.    A jelen Szabályzat 2014. szeptember 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

3.3.     Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

3.4.    Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

4.    REGISZTRÁCIÓ

4.1.    Felhasználó a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

4.2.    Felhasználó a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

4.3.    A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4.4.    A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

5.    MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE


5.1.    A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát.

5.2.    A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről grafikát jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített grafikák eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő grafika és terv tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

5.3.    Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

6.    A TERVEZŐKRE VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

6.1.    Tervezők az ÁSZF elfogadásával kijelentik, hogy az általuk eladásra felkínált termék a saját tulajdonuk, ezek harmadik fél szerzői, vagy egyéb jogát nem sértik.

6.2.    Tervező tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Tervező általános adatait (neme, tervező program, ország, ….) anonim módon marketing célokra felhasználhatja.

6.3.    Tilos olyan termékek értékesítése, közzététele, amelyek forgalmazása jogszabályba ütközik. Ilyen termék többek között lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék; hamis, vagy hamisított termék; olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait; szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya.

6.4.    A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldalak, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

6.5.    Tekintettel arra, hogy a weboldalak tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosulhat – amennyiben hatályos törvények eltérően nem rendelkeznek – a Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalak tartalmának pontossága, megbízhatósága tekintetében.

6.6.    A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, a Szolgáltató éves 99,5%-os rendelkezésre állási vállalását meghaladó esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.

6.7.    A tervek tartalmáért, megjelenítéséért, az információk valóságáért kizárólag a Tervező felel. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek a weboldalon elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is.

6.8.    A szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználó és a Tervező közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Tervező mentesíti a szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

6.9.    Amennyiben a weboldalon a Tervezőtől származó anyaggal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Tervező az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költség és kár megtérítését magára vállalja. Továbbá vállalja, hogy a Szolgáltató jó hírnevének visszaszerzése érdekében mindent megtesz, amit tőle a Szolgáltató jogosan elvárhat, kér és követel.

6.10.    Tervező a beregisztrált időszakban máshol nem árusíthatja termékét.

6.11.    Tervező kérheti a feltöltött adatállományának a Planstore rendszeréből való törlését. A kérelem beérkezése után a terv az oldalon deaktiválódik figyemembe véve a háromnapos letölthetőséget a  harmadik napon törlődik. A törlés igazolásáról a Planstore egy igazolást küld a Tervezőnek.

7.    RENDELÉS MENETE


7.1.    Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba.

7.2.    Felhasználó a megrendelés során kétféleképp vásárolhat:

7.2.1.    Végfelhasználó: a terméket csak saját céljaira használja, és nem értékesítheti tovább semmilyen módon, át nem ruházhatja a terméket. Ellenkező esetben Szolgáltató jogi lépeseket tesz a szerződésszegő magatartás esetén.

7.2.2.    Kizárólagos vásárló: ebben az esetben a termék kizárólagos tulajdonosává válik a vásárló, a termék lekerül a weboldalról és az adatbázisból.

7.3.    Felhasználó a megvásárolni kívánt terméket a kosárba teszi.

7.4.    Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

7.5.    Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, a bal oldali sávban tovább böngészhet a termékek között. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, megnyomja a tovább gombot.

7.6.    Felhasználó megadja a számlázási adatait.

7.6.1.    Fizetési módok:

Online fizetés: a megvásárolni kívánt terméket online fizetéssel, az OTP Bank biztonságos fizetési rendszerén keresztül tudja Felhasználó megvásárolni.

Banki átutalás: a megvásárolni kívánt terméket a visszaigazolásban szereplő bankszámlaszámra banki átutalással való fizetéssel tudja a Felhasználó megvásárolni

7.7.    Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

7.8.    Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

7.9.    Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

7.10.    Megrendelés esetén Szolgáltató ellenőrzi az adatok helyességét.

7.11.    Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

7.12.    Szolgáltató automatikus megrendelési visszaigazolást küld a felhasználónak.

7.13.    A számla ellenértékének a Felhasználó által való megfizetése után Szolgáltató a tervet a Planstor.eu oldalon a Felhasználó saját regisztrációja alatt jogosultságot biztosít a terv szabad letöltéséhez. A Felhasználónak 3 napon keresztül van lehetősége a terv letöltésére. Amennyiben a felhasználó kifut a 3 napos határ időből, kérheti a letölthetőség meghosszabbítását. A kérelmet elektronikus vagy telekommunikációs módon a Szolgáltató felé kell jelezni.8.    A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS


8.1.    A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

8.2.    Az online fizetés eredményéről a Bank visszajelez a rendszernek hogy az utalás sikeres vagy nem sikeres. Amennyiben az online fizetés sikeres volt, azonnal letölthető a megrendelt terv.

8.3.    Az Banki átutalással történt  fizetés eredményéről a Bank visszajelez a Planstore adminisztrátorának hogy az utalás sikeres vagy nem sikeres. Amennyiben a Banki átutalással történt fizetés sikeres volt, azonnal letölthető a megrendelt terv.

8.4.    Szolgáltató nem vállal felelősséget a terveknek rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

9.    ELÁLLÁS JOGA

9.1.    Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Felhasználó nem gyakorolhatja jogát a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

9.2.    A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

9.3.    Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
 
9.4.    Felhasználó egyéb panaszával megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

10.    VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1.    Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

10.2.    Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3.    Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.4.    Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

11.    PANASZKEZELÉS RENDJE

11.1.    Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

11.2.    Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.  

11.3.    Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4.    Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071     Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

12.    SZERZŐI JOGOK

12.1.    Miután a planstore.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az Planstore.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

12.2.    A Planstore.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

12.3.    A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

12.4.    Tilos a Planstore.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Planstore.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

12.5.    A Planstore.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

12.6.    Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 90.000 Ft, illetve szavanként bruttó 15.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.  

13.    ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: www.planstore.hu/adatvedelem


Kecskemét, 2014. szeptember 15.